Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu vitco.cz

Internetový obchod vitco.cz (www.vitco.cz) provozovaný Jiří Lapáček Kaprova 42/14, 110
00, Praha 1 IČ: 07147333 (dále jen Vitco.cz) si klade za cíl chránit vaše soukromí. S vašimi
osobními údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně
ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků.
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti
vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně
osobních údajů")  a následně z Obecného  nařízení o  ochraně osobních  údajů (2016/679)
(dále jen „GDPR") a služeb.
 

VYMEZENÍ POJMŮ

Co jsou to osobní údaje?
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt
údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo
identifikovat.
Co je to zpracování osobních údajů?
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako
je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či
zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.
 
ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Základním účelem, pro který Vitahelp.cz zpracovává vaše osobní údaje, je prodej zboží na
internetovém obchodě Vitco.cz.
Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a
jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.
Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a
po dobu nutnou k jeho dosažení.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:
* akademický titul
* jméno a příjmení
* adresa doručení, případně fakturační adresa
* telefonní číslo
* e-mail
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU
Vitco.cz nezpracovává vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy prodeji zboží.
Sdělení zasílaná Vitco.cz obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby,
zejména potvrzení objednávky a informace  termínů dodání zboží.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO

ÚDAJŮM
Správcem vašich osobních údajů je Jiří Lapáček
Při plnění svých závazků a povinností využívá Vitco.cz odborné a specializované služby
jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Vitco.cz a mají tedy
postavení zpracovatelů osobních údajů. S každým dodavatelem uzavíráme smlouvu o
zpracování osobních údajů.
VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám
pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé
soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.
Za pomoci cookies rovněž zjišťujme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši
návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics).
JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME

Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:
1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než
jej zavřete
2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo
dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na
nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče)
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu
b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb
uživatelům
c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony
jednotlivých prodejních kanálů
d) Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů
e) Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být
zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových
reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás
však nelze identifikovat.
Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:
AdWords - Sledovací, Remarketing
Facebook - Sledovací, Konverzní
Google Analytics - Analytical, Sledovací
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie
lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých
souborů cookie.

JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ,
právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů
g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.
V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a nebo žádosti o využití Vašich práv nás
kontaktujte přímo telefonicky na čísle 606605505 nebo emailem na vitco@seznam.cz
Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti dní, a to
pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti
Vašeho požadavku.